Voorwaarden

Opdrachtverstrekking en cursussen

Copyright: Op alle afbeeldingen en concepten zit copyright. Het is intellectueel eigendom van beeldhouwer Jeroen Spijker. © 2016

Privacy: Indien u zich inschrijft voor een van de cursussen of Rembrandt’s verjaardagswedstrijd dan verstrekken wij deze gegevens niet aan derden dit i.v.m. de nieuwe privacyregels die ingaan op 25 mei 2018. Bij deelname aan een cursus kunnen contactgegevens worden gedeeld met de andere deelnemers i.v.m. rooster, begeleiding kinderkunstcursus of verzuim docent. Fotografie: Er kunnen tijdens de cursussen/ wedstrijd foto’s voor op de website en voor pr worden gemaakt. Hierdoor kunnen de cursussen/ wedstrijd blijven voortbestaan. Bij deelname aan de cursus/ Rembrandt’s verjaardagswedstrijd gaat u hiermee persoonlijk automatisch akkoord. 

Algemene voorwaarden kindercursus:

Inschrijven door de ouders/verzorgers indien jonger dan 18 jaar. Jeroen Spijker behoudt het recht een vervanger aan te wijzen. Deelnemers kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden.

Een kinderkunstcursus bestaat uit 10 lessen. leeftijd: tussen 7 en 12 jaar. De lessen zijn inclusief materiaal en limonade. Doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na doorgang kinderkunstcursus wordt een schema gemaakt door de ouders waardoor bij elke les één ouder/verzorger aanwezig is. Deze ouder/verzorger is aanwezig tot het laatste kind is opgehaald. Indien geen ouder aanwezig is kan de les geen doorgang vinden. Ook in dit geval kan geen restitutie of inhalen van de les plaatsvinden. De ouders blijven ten allen tijden verantwoordelijk voor veiligheid en gedrag van hun kinderen. Zonder verbetering van gedrag kan na enkele waarschuwingen, bij ongewenst gedrag, besloten worden zonder restitutie van gelden, dat het kind niet langer kan deelnemen aan de lessen.

Voor alle cursussen, voor zowel die voor volwassenen als voor kinderen geldt:

Toegang tot de lessen vindt alleen plaats na betaling van het volledige bedrag. Jeroen Spijker is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing van materialen, schade, letsel of ziekte door overdracht. Het inhalen van gemiste lessen door leerlingen is niet mogelijk. In het geval van verhindering van docent wordt een inhaal-les georganiseerd. Indien het vanuit de richtlijnen van het RIVM of de overheid niet mogelijk is de lessen in fysieke vorm te laten plaatsvinden of dat de docent om persoonlijke redenen, zonder opgaaf van redenen, een andere afweging maakt met betrekking tot het laten plaatsvinden van fysieke lessen zullen de lessen in digitale vorm worden voortgezet. Hiervoor kan bijvoorbeeld Zoom worden ingezet. Ook videobellen kan worden ingezet. Digitale lessen worden als volwaardige lessen beschouwd. Een beroep op teruggave van cursusgelden in het geval van digitale lessen is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden volwassenen cursussen:

Door het verzenden van het aanmeldformulier meldt u zich aan voor één van de cursussen. Aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst, bij over-inschrijving vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de cursus voor de laatste inschrijvingen. De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Betaling door overmaking op bankrekening t.n.v. “Beeldhouwer Spijker”, één week voor de start van de cursus. Beslissing voor doorgang/ deelname wordt genomen zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Voor dit moment nog geen bedragen overmaken. Betaling van het volledige cursusbedrag zal dan plaats vinden binnen één week na dagtekening bericht dat de cursus doorgang kan vinden. Jeroen Spijker behoudt het recht om op elk moment de cursus geen doorgang te laten vinden. De lessen zijn inclusief BTW. Mede ter bescherming van de andere cursisten verplicht aanmelding/ deelname tot betaling volledige bedrag bij voldoende inschrijvingen.

In geval van verhindering van docent wordt een inhaal-les georganiseerd. Jeroen Spijker behoudt het recht voor een plaatsvervanger aan te wijzen. Deelnemers kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden. Deelnemers dienen zelf voor hun materialen te zorgen.

Werkstukken:

Binnen 3 weken na afloop van de cursus kun je de werkstukken ophalen. Daarna worden werkstukken verwijderd. Dit geldt ook voor achter gelaten goederen. Jeroen Spijker is niet verantwoordelijk voor letsel, vermissing, diefstal of schade in welke vorm ook, aan cursisten en derden.

Rechten: Tijdens de cursussen en workshops gemaakte werkstukken door leerlingen vallen onder het auteursrecht van ‘Beeldhouwer Spijker’. Aanwijzingen en kennisoverdracht geven kwaliteit aan het gemaakte werkstuk. De werkstukken zijn ter lering en als oefening bedoeld en gerealiseerd onder supervisie van ‘Beeldhouwer Spijker’. De werkstukken zijn uitsluitend voor eigen gebruik, of om weg te geven in persoonlijke kring, gemaakt en mogen op geen enkele manier verhandeld worden of een rol spelen in het economisch verkeer of als vervangend (niet betaald) voor economisch verkeer worden ingezet. Ook afgietsels of kopieën in welk materiaal of van welke aard dan ook zijn niet verhandelbaar. 

 

Wanbetaling:

Er zijn mensen die zich aanmelden voor een cursus maar om diverse redenen plotseling toch niet mee blijken te gaan doen. Hiervoor worden argumenten aangevoerd als: voorlopig toch te druk met werk, onverwacht verblijf in het buitenland, uitgelopen verbouwing, uitgenodigd voor concertreeks op dezelfde avond, last van een gewricht… Helaas maar de spelregels zijn heel simpel. Het cursusgeld wordt voldaan. Niet omdat wij geen begrip voor de argumenten hebben maar omdat er naast het huren van het atelier, de voorbereidingen hiervoor, het plaatsen van advertenties, het onderhouden van websites, telefoonkosten, computerafschrijvingskosten, boekhoudkosten en andere overheadkosten een kink in de kabel kan ontstaan door het niet nakomen van financiële afspraken. Het doorgaan van een cursus kan gevaar lopen doordat de cursus toch nog gecanceld moet worden omdat het financieel niet verantwoord is. Hierdoor ontstaan er ook problemen bij de deelnemers die wel hun financiële afspraken nakomen. Kunstenaars in deze tijd hebben een bedrijf met alle (financiële) verplichtingen die daar bij horen. Dus het is niet omdat wij onaardig zijn, maar omdat de effecten van wanbetaling niet aardig zijn. Dus wij dragen de onbetaalde rekening over aan derden denk daarbij aan: Tedje en van Es Incasso.

Voor alle cursussen geldt:

Overmacht

Indien de scholen, gebouwen of terreinen waar de lessen van Jeroen Spijker plaats vinden gesloten zijn of niet beschikbaar zijn en daardoor niet kunnen doorgaan vanwege slecht weer, staking of andere overmacht, zal de docent (Jeroen Spijker) zijn best doen om de lessen te verzetten naar een andere datum maar zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor elke resulterende gemiste les. Fysieke lessen kunnen vervangen worden door digitale lessen. Deze worden als gelijkwaardig beschouwd. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Restitutie van lesgelden ten gevolge van overmacht is niet mogelijk.

 

A rule for al courses:

Force Majeure

If the schools, buildings or area´s were the lessons by Jeroen Spijker take place close, or are not available due to inclement weather, strike or other force majeure, the tutor(Jeroen Spijker) will do his best to reschedule to another date but will not be held responsible for any resulting missed class. Digital lessons can be the alternative for fysical lessons. Digital lessons are regarded equal to fysical lessons. We follow the RIVM policy. Restitution of payment is not possible if it is a result of force majeure.

 

Letter of interest:

Dit gaat altijd in werking bij ideeën uitwisseling. Dit geldt voor (beeldhouw)kunstprojecten en projecten in het kader van Artconsultancy en projecten met musea en bruikleengevers (Museum Leiden).

Bij interesse voor een opdrachttraject of samenwerkingstraject is er bij communicatie hierover als concept of als mogelijke oplossing voor potentiële opdrachtgever, als vraag van opdrachtgever of alles wat ontwikkeld wordt al dan niet in co-creatie met potentiële opdrachtgever geestelijk eigendom van atelier “Beeldhouwer Spijker”. Hiermee wordt de kennis, het concept en de expertise geborgd en geheimhouding naar derden gewaarborgd. Ook kunnen ideeën niet door andere partijen uitgevoerd of overgenomen worden.

Letter of intent: Project wordt met Beeldhouwer Spijker tot stand gebracht, bij besluitneming.

 

Voorwaarden verstrekking opdracht en opdracht schetsontwerp op papier of digitaal gemaakt.

Indien een opdracht is verstrekt door een medewerker van een organisatie of bedrijf gaan wij er altijd vanuit dat deze opdracht wordt gegeven door een persoon die tekenbevoegd is. Je kunt je dus niet beroepen op niet tekenbevoegd zijn. Voor het maken van een schets op papier of in digitale vorm is een honorarium verschuldigd van Euro 2.500,00 per ontwerp.

Privacy: Indien u zich inschrijft voor een van de cursussen dan verstrekken wij deze gegevens niet aan derden dit i.v.m. de nieuwe privacyregels die ingaan op 25 mei 2018. Fotografie: Er kunnen tijdens de cursussen foto’s voor op de website en voor pr worden gemaakt. Hierdoor kunnen de cursussen blijven voortbestaan. Bij deelname aan de cursus gaat u hiermee persoonlijk akkoord. Voor artistieke foto’s, foto’s voor pr en voor de website is in het verleden persoonlijk toestemming verleend door de afgebeelde personen. Mocht u desondanks een andere mening zijn toegedaan dan kunt u de foto beschrijven, uw plek op de foto aangeven en de positie van de foto op de pagina aangeven. U stuurt een foto van u zelf toe, zodat wij zeker weten dat u het bent. Wij zullen uw portret dan verwijderen of vervangen. 

 

 

Comments are closed.