Art Consultancy en signatuur onderzoek

Nieuw:

Signatuur onderzoek

Heeft u een gesigneerd schilderij, aquarel, prent of tekening en wilt u weten of er meer over de kunstenaar bekend is? Dan kunt u een email sturen met het kunstwerk, een detailfoto van de signatuur, een foto van de eventuele datum en een foto van de achterkant van het schilderij. Wij onderzoeken wie de mogelijke kunstenaar kan zijn. Ook als het internationale kunstenaars betreft. Wij houden altijd een slag om de arm. Per kunstwerk kost een consult €55,00. Indien verder onderzoek nodig is kan dit na overleg eventueel uitgebreid worden.

Nieuw: Advies bij het creëren van een digitaal museum.

Door de Corona gerelateerde situatie is het voor een groot deel van het internationale publiek maar ook voor de ouderen niet mogelijk of onverstandig om museale collecties te bezoeken. De noodzaak dringt zich op om een digitale versie van uw museum te creëren.

Het heeft vijf belangrijke peilers:

1) Het toegankelijk maken van waardevolle kunstwerken voor een wereldwijd en nieuw publiek.

2) Het kennis laten maken van een internationaal publiek met specifieke kunstwerken die vrijwel alleen in uw collectie voorkomen.

3) Een voorproefje geven van wat er straks weer real live te zien zal zijn.  

4) Het via het digitale museum genereren van kleine en grote geldstromen.

5) Relevantie voor voortbestaan tonen en het onderbouwen daarvan alsmede draagvlak creëren.

Toelichting:

Door de digitale ontsluiting van veel musea zal er voor kunstliefhebbers veel te grasduinen zijn en kan er uitgekeken worden naar het bezoeken van specifieke musea in de toekomst. Ook blijft het museum zichtbaar en relevant. Voor het overleven is dit van groot belang. Kleine bijdragen bij het bezoeken door een internationaal publiek kunnen opgeteld een interessant bedrag opleveren. Naar gelang de zichtbaarheid, de vindbaarheid en de al bestaande positionering. Grote bedragen kunnen via het digitale museum gevraagd worden aan vermogende particulieren en bedrijven.

Wij hebben ook voor uw museum specifieke oplossingen waar u waarschijnlijk nog niet aan hebt gedacht als het gaat om verdienmodellen.

Wat kunnen wij de komende jaren verwachten? Het blijft gissen met mogelijk nieuwe mutaties. Vaccins zullen er op worden aangepast.

Redelijkerwijs zal er een inhaalslag worden gemaakt als het internationaal reizen weer op gang komt. Op de middellange en lange termijn zal er een kentering kunnen ontstaan door vliegtax en regulering met betrekking tot klimaat doelen. Dit kan leiden tot het afnemen van internationale toeristenstromen (niet kunnen reizen, te dure tickets). De museale sector zal geconfronteerd worden met een samenleving  die financieel moet herstellen.  

Jeroen Spijker ( o.a. Kunstmanagement Universiteit Leiden)

Curatorschap

Wij bieden Art Consultancy en Museum Consultancy voor musea, bedrijven en particulieren. Jeroen Spijker is beschikbaar als curator voor het samenstellen van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst in musea, galeries en beeldentuinen. Dit omvat hedendaagse kunst, moderne kunst, oude kunst of combinaties van kunst uit verschillende perioden. ‘Museumleiden’, een samenwerkingsverband, kan een complete of gedeeltelijke beeldende kunsttentoonstelling met begeleidende teksten voor uw museum ontwikkelen, van concept tot presentatie. Wij kunnen ook (delen van) de inrichting en presentatie verzorgen. Ook voor het realiseren van tentoonstellingen op het gebied van etnografica (met werken uit museale collecties) kunt u een beroep doen op ons. Jeroen Spijker kan bemiddelen rond aan- en verkoop van beeldende kunst.

 

English 

Consultancy

New: Signature reseach

Do you have a signed painting, watercolor, print or drawing and would you like to know if more is known about the artist? Then you can send an email with the artwork, a detail of a photo of the signature, a photo of the possible date and a photo of the back of the painting. We investigate who the possible artist can be. Even when it concerns international artists. We always keep a close eye. A consultation costs € 55 per artwork. If more research is nessessairy we can go on with the reseach if you want things to be sorted out.

‘Art Consultancy’ / ‘Museum Consultancy’ for museums, companies and private individuals. Jeroen Spijker is available as a curator for the compilation of exhibitions in the field of visual art in museums, galleries and sculpture gardens. This includes contemporary art, modern art, ancient art or combinations of art from different periods. ‘Museum leiden’, a joint venture, can develop a complete or partial visual art exhibition with accompanying texts for your museum, from concept to presentation. New interior solutions can be designed. We can also take care of (parts of) the layout and presentation.

You can ask us for the realization of exhibitions in the area of ​​ethnographic arts (with works from museum collections). Jeroen Spijker can mediate around the purchase and sale of visual art.

‘Museum Leiden’ is an organizer or museum-expositions for museums world-wide. We also advise you to erect a museum. ‘Museum Leiden’ is situated in Leiden, an old city with a history in art in the Netherlands.

As art-historians and art professionals we are capable of creating art-exhibitions world-wide. We create exhibitions with loans from other collections (private or institutional). If you are the director of the museum or if you are interested in our services you can contact us. . We can also advise you in building up a museum collection or a private collection from zero. Think of Fine Art museums, Etnografic museums, or museums like Railway museums.

We speak English, German, French and Dutch. contact us: beeldhouwer@jeroenspijker.nl / 0031 (0) 621442186 (Whatsapp)

Adviser for art collections – Individuals and organizations

Jeroen Spijker can advise you on starting and building an art collection. This applies to new museums in the Netherlands and abroad, corporate collections and private collections.

We mediate, assess and advise you on purchases at auctions, with Art-dealers and in galleries (international). Jeroen Spijker can take a seat in purchasing committees of museums, companies and institutions. By following auction houses he knows the art market and can give advice on purchase based on this. Due to the broad knowledge, interest and network he can advise in the field of visual art from the Middle Ages to the present. Special interest goes to Dutch 17th century painting and art from around 1900. Also guiding research into a specific work of art is possible. We can also advise you  (various specialisms, including crafts and silver) in the context of insurance and the settlement of an inheritance.

Exhibition curator for Organizations

Organizing exhibitions  as well as visiting important art fairs, art academies and exhibitions, makes it possible for Jeroen Spijker to show the latest developments. He also makes exhibitions with works by non-contemporary artists. After an exhibition with the Works of Piet Wiegman (1930-2008), an exhibition was held in the spring of 2017 with 37 works on paper by Harm Kamerlingh Onnes. A museum exhibition has also been developed about De Stijl member Bart van der Leck.

Policy- and managementadvisor for museums and cultural institutions – Organization Troubleshooter

If your museum or cultural institution needs change, you can call us (Museum Leiden). We can search together for new ways or paths to recalibrate the organization. Even if there is a difference of opinion at board level, we can enter into discussions with the various parties and people to come up with solutions. If a change in ingrained undesirable habits, a lack of innovation or a delay in adaptation to time plays a role we can be helpful. Often there is a need for a new course of innovation and improvement that evokes resistance internally. We help the management board or the supervisory board to come up with solutions within the power of the organization.

Museum Staff and organization

Sometimes there is a bad relationship between individuals that are expected to work together and form a team. Overly educated, under-educated, reluctant volunteer, cultural difference, undesirable behavior, loss of motivation, poor communication, poor listening, improper input, sloppy with appointments, lack of business / business thinking or too dominant behavior can be an issue for the individual or organization to be. It is good to start working on this in time after signaling. Often an outsider can make the difference and provide insight so that everyone can again positively focus on the common goal. This allows the organization to realize the core objectives. People stay healty.

Sometimes museum rooms are no longer up-to-date. The communication in the museum rooms is outdated, the lighting is not optimal, the ever modern color scheme has had its best time or the suspension system is not ideal. A once modern lamp makes an historic hall look old-fashioned. It is nice to follow everything with someone from the field and get advice on how things can be improved. Sometimes the layout is not good or many visitors miss a part of the museum because the route is not clear. Sometimes there is a lack of logic, a children’s studio in the attic instead of in the view of the museum restaurant so that the parents can keep a watchful eye at bay while at the same time paying attention to each other and a good glass of wine or a lunch. Some museums underestimate the potential turnover of a museum shop or catering industry. How do you successfully combine these with an open, welcoming entrance so that other passers-by come to lunch, buy a present or order an art book? Museums must generate part of their income themselves. We can help to improve this. A new era requires a new look. Action is needed.

Museum Exhibitionfees  for artists

From 2017 there will be a new policy for reimbursing the costs of works of art by contemporary artists who exhibit in a museum (in the Netherlands). Many museums have (consciously) ignored this compensation aspect to date. Now there is legislation in preparation and there are covenants. How do you deal with this new aspect in the context of ‘Fair cultural entrepreneurship’? As a museum, it is good to take this up according to current standards and to include the costs in the budget. As a result, there is a fairer distribution key for all stakeholders and therefore also for the makers of the artworks that visitors ultimately come up with. We can help to make internal policies for this. The visitors understand and appreciate it!

Publications about art

Jeroen Spijker publishes articles about art in (art) magazines. He is currently writing a series of articles about De Stijl. The art magazines in which he publishes are Studio 2000 Magazine and De Stijl magazine, which will be published in De Stijl 2017.

Background / C.V.

At the basis of the skills of Jeroen Spijker is a master in art history at Leiden University. Professional development brought an assistant directorship at Veilinghuis Van Stockum in The Hague, the involvement in various art collections such as the collection of UNESCO Center Netherlands and that of Ars Aemulae Naturae in Leiden. At Ars Aemula Naturae, around ten contemporary exhibitions were organized annually under his leadership. Jeroen Spijker was also a member of the advisory board of the Holland Art Fair in Utrecht. He knows the museum world from the inside through employment at the Mauritshuis museum in The Hague and the Willem the 5th museum. As a university professor in sculpture, he is currently also affiliated with the American Webster University.  He is also connected with Leiden University and Hogeschool Leiden in the field of sculpting courses. Jeroen Spijker works together with other art professionals so that much is possible.

Investing in art / Investment in art for Individuals and organizations

‘Investing in art’ is a choice alongside other investments. It is an exciting and inspiring process that will open new doors for you. With us you are at the right place to take this adventure.

By investing in art, you experience at least exciting moments while making purchases  and in the form of enjoying your accumulated art heritage, especially if it is well integrated in your interior. The world of art will live for you and your knowledge of art will increase. Another advantage is that you have a part of your assets, in the form of art as a share in our joint cultural heritage, immediately within reach. It is a way to communicate solvency non-verbally. You will be surrounded by ‘conversation pieces’ that visitors will experience as special and interesting. The art objects give quality and warmth to your living or working environment. They make it a pleasant place to stay. The ice is broken quickly for your business relations.

An investment of 5% of your, in principle not necessary, capital in art is an option. The art market is constantly changing, but together we can make a choice that suits you. We can also advise you on selling or disposing  artworks. We can also help with any loan or donation process.

Results from the past, also here, do not guarantee the future.

Art research for Private individuals, museums and organizations

We accompany the research into specific artworks. Advice and reference to the right contacts are central to bring the work to the attention of the right experts and researchcenters.

Nederlands:

Kunstadvies

Jeroen Spijker kan u adviseren bij het starten en opbouwen van een kunstverzameling. Dit geldt voor nieuwe musea in binnen -en buitenland, bedrijfscollecties en particuliere collecties.

Wij bemiddelen, beoordelen en adviseren u bij aankopen op veilingen, in kunsthandels en in galeries (internationaal). Jeroen Spijker kan zitting nemen in aankoopcommissies van musea, bedrijven en instellingen. Door het volgen van veilinghuizen kent hij de kunstmarkt en kan op basis hiervan advies geven bij aankoop. Door de brede kennis, interesse en het netwerk kan hij adviseren op het gebied van beeldende kunst vanaf de middeleeuwen tot heden. Bijzondere interesse gaat hierbij uit naar Hollandse 17e eeuwse schilderkunst en kunst van rond 1900. Ook het begeleiden van onderzoek naar een specifiek kunstwerk is mogelijk. Ook kunnen wij u adviseren inzake een beëdigd taxateur (verschillende specialismen, ook kunstnijverheid en zilver) in het kader van verzekering en de afwikkeling van een nalatenschap.

Tentoonstellingscurator

Organisaties

Het zelf organiseren van tentoonstellingen met eigen werk en het werk van andere kunstenaars alsmede het bezoeken van belangrijke kunstbeurzen, kunstacademies en tentoonstellingen zorgen ervoor dat Jeroen Spijker de nieuwste ontwikkelingen kan tonen. Daarnaast maakt hij tentoonstellingen met werk van niet- hedendaagse kunstenaars. Na een tentoonstelling over Piet Wiegman (1930-2008) was er in het voorjaar van 2017 een tentoonstelling met 37 werken op papier van Harm Kamerlingh Onnes. Ook is er een museale tentoonstelling ontwikkeld over het De Stijl-lid Bart van der Leck.

Beleids- en managementadviseur musea en culturele instellingen

Organisaties

Organisatie Troubleshooter

Als uw museum of culturele instelling verandering behoeft kunt u een beroep doen op ons  (Museum Leiden). Wij kunnen samen zoeken naar nieuwe wegen of paden om de organisatie te herijken. Ook als er verschil van inzicht is op directieniveau kunnen wij met de verschillende partijen en personen in gesprek gaan om tot oplossingen te komen. Als verandering van ingesleten onwenselijke gewoonten, een gebrek aan vernieuwing of een vertraging in de aanpassing aan de tijd een rol speelt kunnen wij behulpzaam zijn. Vaak is er voor vernieuwing en verbetering een nieuwe koers nodig die intern weerstand oproept. De directie of de raad van toezicht helpen wij binnen het krachtenspel van de organisatie tot oplossingen te komen.

Personeel en organisatie

Soms is er een slechte verstandhouding tussen individuen waarvan verwacht wordt dat zij samenwerken en een team vormen. Te hoog opgeleid, te laag opgeleid, onwillige vrijwilliger, cultuur verschil, ongewenst gedrag, motivatie verlies, slechte communicatie, slecht luisteren, niet goed invoelen, slordig met afspraken, onzakelijk/te zakelijk denken of te dominant gedrag  kan voor individu of organisatie een issue zijn. Het is goed om na signalering hiermee tijdig aan de slag te gaan. Vaak kan een buitenstaander het verschil maken en inzicht brengen waardoor iedereen zich weer positief op het gezamenlijke doel kan richten. Hierdoor kan de organisatie de kerndoelen realiseren en is er een toekomst voor de organisatie, het personeel en de bezoekers.

Indeling en locatie- advies 

Musea

Soms zijn museumzalen niet meer up- to- date. De communicatie in de museumzalen is verouderd, de belichting is niet optimaal, de ooit moderne kleurstelling heeft zijn beste tijd gehad of het ophangsysteem is niet ideaal. Een ooit moderne lamp maakt een historische zaal oubollig. Het is prettig om met iemand uit het veld alles na te lopen en een advies te krijgen hoe het beter kan. Soms is de indeling niet goed of missen veel bezoekers een deel van het museum doordat de route niet helder is. Soms is er een gebrek aan logica, een kinderatelier op zolder in plaats van in het zicht van het museumrestaurant waardoor de ouders op afstand een oogje in het zeil kunnen houden en tegelijkertijd aandacht voor elkaar en een goed glas wijn of een lunch hebben. Sommige musea onderschatten de potentiële omzet van een museumwinkel of horeca. Hoe combineer je deze succesvol met een open, gastvrije ingang waardoor ook andere passanten komen lunchen, een cadeautje kopen of een kunstboek bestellen? Musea dienen een deel van hun inkomsten zelf te genereren. Wij kunnen helpen daar verbetering in aan te brengen. Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe uitstraling. Actie is geboden.

Expositievergoedingen kunstenaars

Musea

In 2017 is er nieuw beleid rond het vergoeden van kosten van kunstwerken van hedendaagse kunstenaars die in het museum exposeren. Veel musea hebben dit vergoedingsaspect tot op heden (bewust) laten liggen. Nu is er wetgeving in voorbereiding en zijn er convenanten. Hoe ga je met dit nieuwe aspect om in het kader van ‘Eerlijk cultureel ondernemen’ ook Fair Practice genoemd? Als museum is het goed om dit volgens de normen van deze tijd op te pakken en de kosten in de begroting op te nemen. Hierdoor is er een eerlijker verdeelsleutel voor alle stakeholders en dus ook voor de makers van de kunstwerken waar de bezoekers tenslotte voor komen. Wij kunnen helpen om hier intern beleid voor te maken. De bezoekers begrijpen en waarderen het!

Publicaties over kunst

Media/ musea

Jeroen Spijker publiceert artikelen over kunst in (kunst)tijdschriften. Momenteel schrijft hij een reeks artikelen over De Stijl. De kunstbladen waarin hij publiceert zijn Studio 2000 Magazine en het tijdschrift De Stijl dat in het De Stijl-jaar 2017 zal verschijnen. Ook is een publicatie in LEVEN in voorbereiding.

 

Achtergrond/C.V. 

Aan de basis van de vaardigheden van Jeroen Spijker ligt een master in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Professionele ontwikkeling bracht een assistent-directeurschap bij Veilinghuis Van Stockum te ‘s-Gravenhage, de betrokkenheid bij diverse kunstcollecties zoals de collectie van UNESCO Centrum Nederland en die van Ars Aemulae Naturae te Leiden. Bij Ars Aemula Naturae werden onder zijn leiding jaarlijks rond de tien hedendaagse exposities georganiseerd. Jeroen Spijker was ook lid van de raad van advies van de Holland Art Fair in Utrecht. Hij kent de museale wereld van binnenuit door dienstbetrekkingen bij Museum het Mauritshuis te ‘s-Gravenhage en museum Galerij Willem V. Als Universitair docent beeldhouwkunst is hij momenteel tevens verbonden aan het Amerikaanse Webster University. Jeroen Spijker werkt samen met anderen in het veld waardoor veel mogelijk is.

Investeren in kunst/ Investment in art

Particulieren en organisaties

‘Investeren in kunst’ is een keuze naast andere investeringen. Het is een spannend en inspirerend proces dat nieuwe deuren voor u zal openen. Bij ons bent u aan het goede adres om dit avontuur aan te gaan.

Door in kunst te investeren beleeft u in ieder geval spannende momenten tijdens het doen van aankopen en rendement in de vorm van het genieten van uw opgebouwde kunstbezit met name als het goed geïntegreerd is in uw interieur. De wereld van de kunst gaat voor u leven en uw kennis over kunst zal toenemen. Een ander voordeel is dat u een deel van uw vermogen, in de vorm van kunst als een aandeel in ons gezamenlijk cultureel erfgoed, direct binnen handbereik heeft. Het is een manier om solvabiliteit non-verbaal te communiceren. U wordt omringt door ‘conversation pieces’ die bezoekers als bijzonder en interessant zullen ervaren. De kunstobjecten geven kwaliteit en warmte aan uw woon- of werkomgeving. Zij maken het tot een prettige plek om te verblijven. Voor uw relaties is het ijs snel gebroken.

Een investering van 5% van uw, in principe niet noodzakelijk, vermogen in kunst is een optie. De kunstmarkt is voortdurend in beweging maar wij kunnen samen een keuze maken die bij u past. Wij kunnen u ook adviseren bij het verkopen of afstoten van kunstwerken. Ook kunnen wij helpen bij een eventueel bruikleen- of schenkingstraject.

Resultaten uit het verleden geven, ook hier, geen garantie voor de toekomst. Via www.investmentinart.nl komt u ook op deze site.

Art research

particulieren, musea en organisaties 

Wij begeleiden het onderzoek naar specifieke kunstwerken. Advies en verwijzing naar de juiste contacten staan centraal om het werk onder de aandacht te brengen van de juiste experts en onderzoeksinstituten. Dit traject is van belang als voorbereiding voor het ter veiling brengen of verkopen van een kunstwerk. Ook binnen een second opinion traject kunnen wij u van dienst zijn. Ook bij het afstoten van (delen) van een kunstcollectie kunnen wij adviseren. 

 

U kunt contact opnemen via 06 21442186

English

‘Investment in Art‘ 

‘Artinvestments’ are an option if it is approximately 5% of the capital you do not need for expenses. It is a way to have a part of your capital on your walls. We can help you to  build up a collection which suits you. It will enrich your live and increases your interest in our cultural heritage. We can advise you and buy pieces for you. You can think of Dutch 17th century masterpaintings or 18th, 19th, 20th or 21th century art. We can also advise you if selling works of art is actual.

We can also help you with the research of artworks. Specialy if the works of art are made by Dutch and Belgian artists ( 16th- 20th century).  

-Investment in art gives no quarantees for the future-

We speak English, German, Dutch and French

You can contact us ; beeldhouwer@jeroenspijker.nl

Comments are closed.