Voorwaarden

Opdrachtverstrekking en cursussen

Copyright: Op alle afbeeldingen en concepten zit copyright. Het is intellectueel eigendom van beeldhouwer Jeroen Spijker. © 2016

Algemene voorwaarden kindercursus:

Inschrijven door de ouders/verzorgers indien jonger dan 18 jaar. Jeroen Spijker behoudt het recht een vervanger aan te wijzen. Deelnemers kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden.

Cursus bestaat uit 10 lessen. leeftijd: tussen 7 en 12 jaar. De lessen zijn inclusief materiaal en limonade. Doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na doorgang wordt een schema gemaakt door de ouders waardoor bij elke les één ouder/verzorger aanwezig is. Deze ouder/verzorger is aanwezig tot het laatste kind is opgehaald. Indien geen ouder aanwezig is kan de les geen doorgang vinden. Ook in dit geval kan geen restitutie of inhalen van de les plaatsvinden. De ouders blijven ten allen tijden verantwoordelijk voor veiligheid en gedrag van hun kinderen. Zonder verbetering van gedrag kan na enkele waarschuwingen, bij ongewenst gedrag, besloten worden zonder restitutie van gelden, dat het kind niet langer kan deelnemen aan de lessen. Toegang tot de lessen vindt alleen plaats na betaling van het volledige bedrag. Jeroen Spijker is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing van materialen, schade en letsel. Het inhalen van gemiste lessen door leerlingen is niet mogelijk. In het geval van verhindering van docent wordt een inhaalles georganiseerd.

 

 

Algemene voorwaarden volwassenen cursussen:

Door het verzenden van het aanmeldformulier meldt u zich aan voor één van de cursussen. Aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst, bij overinschrijving vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de cursus voor de laatste inschrijvingen. De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Betaling door overmaking op bankrekening t.n.v. “Beeldhouwer Spijker”, één week voor de start van de cursus. Beslissing voor doorgang/ deelname wordt genomen zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Voor dit moment nog geen bedragen overmaken. Betaling van het volledige cursusbedrag zal dan plaats vinden binnen één week na dagtekening bericht dat de cursus doorgang kan vinden. Jeroen Spijker behoudt het recht om op elk moment de cursus geen doorgang te laten vinden. De lessen zijn inclusief BTW. Mede ter bescherming van de andere cursisten verplicht deelname tot betaling volledige bedrag bij voldoende inschrijvingen.

In geval van verhindering van docent wordt een inhaalles georganiseerd. Jeroen Spijker behoudt het recht voor een plaatsvervanger aan te wijzen. Deelnemers kunnen zonder opgave van reden geweigerd worden. Deelnemers dienen zelf voor hun materialen te zorgen.

Binnen 3 weken na afloop van de cursus kun je de werkstukken ophalen. Daarna worden werkstukken verwijderd. Dit geldt ook voor achter gelaten goederen. Jeroen Spijker is niet verantwoordelijk voor letsel, vermissing, diefstal of schade in welke vorm ook, aan cursisten en derden.

 

Letter of interest:

Dit gaat altijd in werking bij ideeën uitwisseling. Dit geldt voor (beeldhouw)kunstprojecten en projecten in het kader van Artconsultancy en projecten met musea en bruikleengevers (Museum Leiden).

Bij interesse voor een opdrachttraject of samenwerkingstraject is er bij communicatie hierover als concept of als mogelijke oplossing voor potentiële opdrachtgever, als vraag van opdrachtgever of alles wat ontwikkeld wordt al dan niet in co-creatie met potentiële opdrachtgever geestelijk eigendom van atelier “Beeldhouwer Spijker”. Hiermee wordt de kennis, het concept en de expertise geborgd en geheimhouding naar derden gewaarborgd. Ook kunnen ideeën niet door andere partijen uitgevoerd of overgenomen worden.

Letter of intent: Project wordt met Beeldhouwer Spijker tot stand gebracht, bij besluitneming.

 

Voorwaarden verstrekking opdracht en opdracht schetsontwerp op papier of digitaal gemaakt.

Indien een opdracht is verstrekt door een medewerker van een organisatie of bedrijf gaan wij er altijd vanuit dat deze opdracht wordt gegeven door een persoon die tekenbevoegd is. Je kunt je dus niet beroepen op niet tekenbevoegd zijn. Voor het maken van een schets op papier of in digitale vorm is een honorarium verschuldigd van Euro 2.500,00 per ontwerp.

 

Comments are closed